OBJEDNÁVKA SLUŽEB A PODMÍNKY ÚČASTI V PROJEKTU NÁRODNÍ DESKA ÚČASTNÍKŮ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
 1. POSKYTOVATEL SLUŽEB – SPRÁVCE PROJEKTU

  LOCAL HISTORY, z. s., Sochorova 3226/40, 616 00 Brno-Žabovřesky

  IČ:07078871

  statutární orgán: Stanislav Štěnička, předseda spolku

 2. OBJEDNATEL SLUŽEB – IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
  ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE

  OSOBA OPRÁVNĚNÁ K UZAVŘENÍ OBJEDNÁVKY
  OSOBA OPRÁVNĚNÁ K PROVÁDĚNÍ AUTORIZACÍ ZA OBJEDNATELE V RÁMCI PROJEKTU NÁRODNÍ DESKA
  TÉTO OSOBĚ BUDE VYTVOŘEN ÚČET SPRÁVCE OBCE
 3. PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY – ROZSAH POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

  Poskytovatel služeb a správce projektu NÁRODNÍ DESKA ÚČASTNÍKŮ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY, spolek LOCAL HISTORY, z. s., se zavazuje, že objednateli poskytne služby v následujícím rozsahu:

  • možnost vkládat a upravovat data objednatele v databázi projektu NÁRODNÍ DESKA,
  • standardizovanou prezentaci objednatelem vložených dat na webových stránkách projektu NÁRODNÍ DESKA, a to formou karet účastníků 1. světové války a pamětní desky za příslušného objednatele (obec).
 4. OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚČASTI OBJEDNATELE V PROJEKTU NÁRODNÍ DESKA

  Objednatel služeb projektu NÁRODNÍ DESKA ÚČASTNÍKŮ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY se odsouhlasením tohoto dokumentu zavazuje, že:

  • proti vystavenému daňovému dokladu-faktuře poskytovatele služeb uhradí jednorázový aktivační poplatek projektu NÁRODNÍ DESKA ve výši 940,- Kč,
  • proti vystavenému daňovému dokladu-faktuře poskytovatele služeb uhradí paušální poplatek za roční správu dat a webových stránek projektu NÁRODNÍ DESKA ve výši 250,- Kč/rok.
 5. OSTATNÍ PODMÍNKY ÚČASTI OBJEDNATELE V PROJEKTU NÁRODNÍ DESKA

  Objednatel služeb souhlasí se zveřejněním základních identifikačních údajů o objednateli a jím zmocněných osobách podle čl. 2 této objednávky na webových stránkách projektu NÁRODNÍ DESKA a zavazuje se k jejich průběžné aktualizaci.

  Objednatel služeb souhlasí se zveřejněním jím vložených dat na webových stránkách projektu NÁRODNÍ DESKA ve struktuře a formě stanovené správcem projektu.

  Objednatel služeb souhlasí s volným nakládáním s jím vloženými daty pro účely historického bádání nebo publikace ze strany třetích osob.

  Objednatel služeb se zavazuje, že při publikaci dat v databázi a následně webových stránkách projektu bude postupovat v souladu platnými právními předpisy České republiky. Objednatel služeb bere na vědomí, že v případě porušení této zásady je správce projektu oprávněn bez dalšího vadná data opravit nebo z databáze odstranit.

  Objednatel služeb bere na vědomí, že v případě publikace historicky objektivně nesprávných dat v databázi a následně na webových stránkách projektu je správce projektu oprávněn po předchozím upozornění zástupce objednatele vadná data opravit nebo z databáze odstranit.

  Objednatel služeb se zavazuje, že v souladu se stanoveným autorizačním procesem provede autorizaci nejméně jedné fyzické osoby na pozici autorizovaného badatele projektu tak, aby mohl být naplněn závazek poskytovatele služby v přístupu do databáze projektu podle čl. 3 této objednávky.

 6. UKONČENÍ ÚČASTI OBJEDNATELE V PROJEKTU NÁRODNÍ DESKA

  Objednatel služeb ukončí účast v projektu NÁRODNÍ DESKA prostým oznámením správci projektu prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy správce projektu. Správce projektu provede na základě tohoto oznámení deaktivaci oprávnění k autorizovaným osobám objednatele. Již uhrazené poplatky správce projektu nevrací.

  Správce projektu ukončí účast objednatele služeb v projektu NÁRODNÍ DESKA, pokud objednatel služeb ani po opakované výzvě neuhradí aktivační či paušální poplatek služby.

  Pokud projekt NÁRODNÍ DESKA zanikne z důvodů na straně správce projektu, umožní správce projektu zástupci objednatele po předchozím upozornění stažení jím vložených dat z databáze projektu v elektronické podobě v obecně užívaných formátech.

* * *
Elektronické potvrzení této objednávky a podmínek účasti objednatele v projektu
NÁRODNÍ DESKA ÚČASTNÍKŮ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
má právní účinek závazné objednávky.