KODEX A AUTORIZAČNÍ PROTOKOL AMATÉRSKÉHO BADATELE PROJEKTU NÁRODNÍ DESKA ÚČASTNÍKŮ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

 1. Jsem obeznámen se skutečnosti, že správcem projektu Národní deska ÚČASTNÍKŮ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY je spolek LOCAL HISTORY, z. s. se sídlem Sochorova 3226/40, 616 00 Brno, IČ: 07078871.
 2. Do projektu Národní deska vstupuji dobrovolně jako amatérský badatel za určenou obec, a to na základě autorizace OBCE, která je časově neomezená a která může být ze strany OBCE kdykoli ukončena.
 3. Jako fyzická osoba sděluji dobrovolně správci projektu následující údaje o své osobě:
  Jméno:
  Příjmení:
  ADRESA
  Ulice:
  Číslo popisné:
  Obec:
  PSČ:
  KONTAKTY
  Kontaktní telefon:
  Kontaktní email:
 4. Souhlasím s tím, aby údaje o mé osobě uvedené v bodě 2 tohoto kodexu uchovával správce po dobu mé účasti v projektu Národní deska v interní databázi správce za účelem identifikace a komunikace mezi mnou a správcem.
 5. Souhlasím s tím, aby údaje o mé osobě v rozsahu jméno, příjmení, obec a kontaktní e-mail byly zveřejněny trvale na webových stránkách projektu Národní deska, a to v návaznosti na zápisy a vklady dat, které budu jako badatel v projektu provádět.
 6. Souhlasím s tím, aby údaje o mé osobě v rozsahu jméno, příjmení, obec a kontaktní e-mail byly zveřejněny trvale v seznamu autorizovaných a samostatných badatelů na webových stránkách projektu Národní deska.
 7. Zavazuji se, že jako autorizovaný badatel budu postupovat v souladu s dobrými mravy a zásadami badatelské práce. Zavazuji se, že nebudu vědomě publikovat údaje nepravdivé, zavádějící a dehonestující povahy. Zavazuji se, že nebudu publikovat své osobní názory, komentáře a hodnotící stanoviska k publikovaným údajům. Zavazuji se, že nebudu publikovat údaje o osobách žijících bez jejich kvalifikovaného a doložitelného souhlasu.
  Beru na vědomí, že při porušení výše uvedených zásad mi je správce projektu oprávněn zrušit autorizaci badatele, případně upravit či odstranit mnou publikované údaje.
 8. Zavazuji se, že při práci v databázi projektu Národní deska se budu řídit pokyny a metodikami správce projektu.
 9. Práci badatele budu vykonávat bez nároku na mzdu, honorář či úhradu výdajů, souvisejících s činností autorizovaného badatele, vůči správci projektu Národní deska.